بهره برداری

  • اقتاس از: نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي كل كشور
  • مأخذ: مرکز آمار ایران
  • تاریخ ایجاد: 1393

تعداد و مساحت بهره برداري‌هاي با زمين بر حسب وسعت اراضی كشاورزي (بهره‌برداری - هکتار)

باغ و قلمستان اراضی زراعی کل وسعت اراضی کشاورزی
مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد  
1789555 1704194 14687053 2470140 16476609 3359409 جمع
196485 825444 206576 598137 403061 1238159 جمع کم‌تر از 1 هکتار
603489 571178 2209914 1056865 2813403 1276221 جمع 1 تا کم‌تر از 5 هکتار
511636 249061 5476101 654815 5987737 680699 جمع 5 تا کم‌تر از 20 هکتار
183977 45079 3364300 126524 3548277 129265 جمع 20 تا کم‌تر از 50 هکتار
293968 13432 3430163 33798 3724131 35065 جمع 50 هکتار و بیشتر
مرکز آمار ایران - نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كشاورزي كل كشور- 1393

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما