بهره برداری

  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1373

بهره‌برداری زراعی: تعداد مساحت و وضعیت حقوقی در 1371 (هزار بهره‌برداری - هزار هکتار)

مساحت تعداد  
شرکت یا مؤسسه عمومی
شریکی اختصاصی کل شرکت یا مؤسسه عمومی شریکی اختصاصی کل وسعت اراضی زراعی
313 2400 15504 18217 1 206 2413 2620 کل(1)
0 0 0 0 0 1 26 27 فقط زراعت زیر درختی
0 13 208 221 0 26 468 494 کمتر از 1هکتار
0 31 449 480 0 24 349 373 کمتر از 2 هکتار و 1 هکتار و بیشتر
0 147 1900 2048 0 47 627 674 کمتر از ۵هکتار و 2 هکتار و بیشتر
0 271 3038 3310 0 40 453 492 کمتراز 10 هکتار و 5 هکتار و بیشتر
1 659 6026 6685 0 44 410 454 کمتر از 25 هکتار و 10 هکتار و بیشتر
1 506 1950 2457 0 15 59 75 کمتر از 50 هکتار و 25 هکتار و بیشتر
9 424 1025 1457 0 7 16 23 کمتر از 100 هکتار و 50 هکتار و بیشتر
301 350 909 1559 0 2 5 8 100 هکتار و بیشتر
1- مساحت زراعت زیر درختی ۱۷۵ هزار هکتار است که جزو وسعت زمین‌های زراعی برشمرده نشده است.
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1373

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما