بهره برداری

  • اقتاس از: از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
تعداد و مساحت بهره برداری‌های دارای باغ و قلمستان 1386 - 1394 (بهره برداری - هکتار)
کاشت مخلوط (چند محصولی) کاشت ساده (تک محصولی) کل باغ قلمستان
سال
مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری(1)
480700 890266 1292085 1423824 1772784 2063403 1386
592758 981948 1287247 1290850 1880005 2081848 1389
550738 738454 1263549 1136342 1814287 17077412 1394
             
1) باتوجه به اینكه یك بهره برداری می تواند همزمان شامل باغ و قلمستان ساده و مخلوط باشد تعداد كل بهره برداری ها لزوما با جمع بهره برداری های دارای باغ و قلمستان ساده و باغ و قلمستان مخلوط برابر نیست.
مأخذ:اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 12 - 5 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما