بهره برداری

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
بهره برداری‌های دارای فعالیت باغداری و مقدار تولید محصولات باغی 1386 - 1396 (بهره برداری - تن)
سال تعداد بهره برداری‌های دارای فعالیت باغداری تولید محصولات باغی
1386 2560560 11215762
1389 237893 10959841
1394 1809781 12178844(1)
1396 1694334 11623634(2)
1- عدد مقدار تولید محصولات باغی در این سال مربوط به تولید سال 1393 میباشد.
2 - رقم قطعی تولید محصولات باغی در سال 1395 معادل 11095139 تن بوده است و با توجه به اجراي طرح در تابستان 1396 رقم تولید در سال 1396 براي محصولاتی از قبیل گیلاس، آلبالو، انواع آلو، گوجه و ... رقم قطعی تولید و براي محصولاتی از قبیل پرتقال، نارنگی و ... رقم پیشبینی تولید میباشد.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 11 - 5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما