بهره برداری

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1295-1396
5-6- تعداد بهره برداری، مساحت و نوع فعالیت گلخانه‌ای کل کشور 1393
موضوع تعداد
تعداد بهره برداری 13781
مساحت 6191
بهره برداری کاشت گل و گیاه زینتی 3926
  کاشت محصولات سالانه 9961
  کاشت محصولات دائمی 1262
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - 6-5- سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما