بهره برداری

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1396
 تعداد بهره برداري و سطح كاشت محصولات زراعي در فضاي باز برحسب نوع محصول، كشت: 1393-1396 (هکتار)
محصول
زمینه
نوع محصول
سال
1393
گندم
تعداد بهره برداری
جمع 1330467
آبی 742205
دیم 787069
سطح کشت
جمع 6475643
آبی 2068972
دیم 4406672
جو
تعداد بهره برداری
جمع 716236
آبی 329600
دیم 413597
سطح کشت
جمع 2070292
آبی 655179
دیم 1415113
برنج
تعداد بهره برداری
جمع 420441
آبی 420441
دیم 0
سطح کشت
جمع 383013
آبی 383013
دیم 0
سایر محصولات زراعی
تعداد بهره برداری
جمع 1132285
آبی 930850
دیم 252858
سطح کشت
جمع 2659975
آبی 2107075
دیم 552900
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1393+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما