بهره برداری

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳

تعداد بهره برداری و مساحت زمین بهره‌برداری‌های با زمین بر حسب وسعت اراضی کشاورزی: 1393

وسعت اراضی کشاورزی
کل اراضی زراعی باغ و قلمستان
تعداد بهره‌برداری مساحت تعداد بهره‌برداری مساحت تعداد بهره‌برداری مساحت
جمع 3359409 16476609 2470140 14687053 1704194 1789555
کمتر از یک هکتار 1238159 403061 598137 206576 825444 196485
یک تا کمتر از پنج هکتار 1276221 2813403 1056865 2209914 571178 603489
پنج تا بیست هکتار 680699 5987737 654815 5476101 249061 511636
بیست تا کمتر از پنجاه هکتار 129265 3548277 126524 3364300 45079 183977
پنجاه هکتار و بیشتر 35065 3724131 33798 3430163 13432 293968
دویسیت هکتار و بیشتر 67 312806 62 290951 36 21855
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سانامه آماری کشور 1393

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما