دامداری

  • مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی
  • تاریخ ایجاد: 1381

تولید محصولات دامی

درصد تغییرات سال
1380 1379 1380 1379 1378 1377 1376  
1,9 1,1 743 729 721 763 720 گوشت قرمز
2,2 1,1 5.748 5.623 5.564 5.105 4.895 شیر خام
مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی - تاریخ انتشار 1381

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما