دامداری

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1375-1395
  تعداد گاو و گوساله گاوداری‌های صنعتی فعال (رأس)  
  در گاوداری‌های تولید کننده شیر در کل گاوداری‌ها
سال
 
  بومی نژاد خارجی جمع بومی نژاد خارجی جمع  
  9360 446801 456171 39192 484970 524162 1373  
  11902 794883 806785 152972 933700 1086672 1383  
  6550 1015673 1022223 91698 1274237 1365935 1392  
  مأخذ: مرکز آمار ایران - وزارت جهاد کشاورزی - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1393  
         
تعداد گاو و گوساله گاوداری‌های صنعتی فعال در روز آمارگیری بر حسب نژاد 1375-1395 (رأس)
گاو و گوساله موجود در گاوداری‌های تولید کننده شیر گاو و گوساله موجود در کل گاوداری‌ها
سال
بومی آمیخته اصیل جمع  بومی آمیخته اصیل جمع کل
21703 90014 388330 500047 41736 103332 394869 539937 1375
16632 108110 385296 510037 42906 124745 393841 561491 1379
12449 287558 617454 917461 108317 386936 663651 1158904 1386
---- ---- ---- ---- 92255 355118 847406 1294779 1389
6550 186232 829441 1022223 912698 376754 897483 1365935 1392
7568 240799 910791 1159158 65600 401882 971909 1439391 1395
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 18-5 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما