دامداری

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368

تعداد انواع دام کشتار شده در کشتارگاه‌های کشور 1362-1366 (هزاررأس)

شتر (هزار نفر) گاومیش گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره سال
22 32 729 1782 6321 1362
30 53 974 2284 8449 1363
50 69 1054 2566 8293 1364
59 39 785 1418 5265 1365
23 43 676 1452 4520 1366
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما