دامداری

  • اقتاس از: داده های سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396

18-19- تعداد مراكز فراوري، نگهداري و عرضه دام و فراورده هاي خام دامي کل کشور: 1393-1395-1396

سال
مرکز عرضه مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی
دام(1) سایر(2) دام(3) طیور(4) آبزیان(5) سایر(6)
1393 184 2188 31816 31009 6896 86668
1395 141 2813 30352 29442 5411 62686
1396 143 3053 29040 31188 4067 69533
1) مراکز عرضه دام : منظور ميادين دام )عرضه وکشتاري ( مي باشد .
2) ساير مراکز عرضه : منظور مراکز عرضه پرندگان وماهيان زينتي مي باشد .
3) مراکز عرضه فراورده هاي خام دام : منظور مراکزي که فراورده هاي گوشت قرمز وآلايش خوراکي دام را عرضه مي نمايند .
4) مراکز عرضه فراورده هاي خام طيور : منظور مراکزي که فراورده هاي گوشت مرغ وآلايش خوراکي مرغ را عرضه مي نمايند .
5) مراکز عرضه فراورده هاي خام آبزيان: منظور مراکزي که فراورده هاي گوشت آبزيان را عرضه مي نمايند .
6) سايرمراکز عرضه فراورده هاي خام : منظور مراکزي مانند سوپر مارکت ها ، فروشگاههاي زنجيره اي ، سوپر پروتئيني ها ، و.... مي باشند ."
مأخذ - اقتباس از داده های سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه - جدول 19-18- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما