دامداری

  • اقتاس از: سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1395

تعداد و ظرفیت كشتارگاه های دام و طیور فعال برحسب سال : 1393+1395

کشتار طیور کشتارگاه دام
ظرفیت کشتار(1) (قطعه در ساعت)
تعداد
غیر صنعتی صنعتی
ظرفیت (رأس)
تعداد
ظرفیت (رأس)
تعداد
دام سبک دام سنگین دام سبک دام سنگین
581000 243 20773 2689 304 58685 7481 74
874000 260 27253 3449 317 55908 8527 79
               
1) کشتار دام سبک و سنگین به صورت توامان در هریک از کشتارگاههای دام انجام می شود .
مآخذ: سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه - جدول 18-18- سالنامه آماری کشور 1393+1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما