دامداری

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

 تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های رسمی 1380 - 1395 (هزار لاشه - هزار تن)

شتر و بچه شتر گاومیش و بچه گاومیش گاو و گوسفند بز و بزغاله گوسفند و بره جمع
سال
وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد
13 67 8 50 228 1645 29 2264 141 8743 419 12769 (1)1380
5 27 7 46 246 1518 39 2914 166 9870 463 14375 (1)1385
6 27 4 26 250 1382 27 1842 104 5673 391 8950 1390
5 26 5 32 248 1378 32 2129 126 6828 416 10393 1391
5 24 3 20 198 1035 33 2206 138 7450 377 10735 1392
4 19 5 28 214 1126 37 2504 165 9196 425 12873 1393
5 22 5 29 145 1278 37 2552 184 10236 476 14117 1394
5 24 5 24 228 1183 35 2388 176 9709 448 13328 1395
1) شامل آماركشتارگاههاي خصوصي كه با مجوز سازمان دامپزشكي فعاليت كشتار دام داشتهاند نيز است
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 20-5 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما