دامداری

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

مقدار و ارزش تولید شیر و کود گاوداری‌های صنعتی 1374-1394 (هزار تن - میلیون ریال)

کود شیر
سال
گاوداری‌های تولید کننده شیر کل گاوداری‌ها
ارزش
مقدار
ارزش مقدار ارزش مقدار
16173 2229 17755 2415 513634 1007 1374
32775 1865 35060 2000 1247549 1215 1378
169334 2680 197484 3233 6624859 2415 1385
---- ---- ---- ---- ---- 3216 1388
---- ---- 559675 2741 31934434 3794 1391
---- ---- 1504284 3230 47533616 4087 1394
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 19-5 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما