دامداری

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

بهره برداری‌های دارای دام سبک بر حسب تعداد دام و مقدار تولید پشم، مو و کرک 1384 - 1396

سال
پشم گوسفند مو کرک بز
تعداد بهره برداری تعداد پام پشم چینی شده مقدار تولید پشم تعداد بهره برداری تعداد پام مو کرک چینی شده مقدار تولید مو و کرک
1384 1085395 40361587 52454715 249420 5988723 2905312
1387 974221 34801936 38114067 244895 779182 344596
1390 1131476 38024926 42430090 226036 4013614 2085613
1393 795185 32125592 35273133 214559 4082771 1903918
1396 735101 31682044 31921272 199670 3833116 1932471
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 10-5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما