دامداری

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

 بهره برداری‌های دارای دام شیر دوشی شده، تعداد دام و مقدار شیر هر یک از انواع دام 1384 - 1396

سال
مقدار کل تولید شیر
گوسفند بز گاو
بهره‌برداری دام شیردوشی شده مقدار تولید شیر بهره‌برداری دام شیردوشی شده مقدار تولید شیر بهره‌برداری دام شیردوشی شده
مقدار تولید شیر
1384 7248467 751932 16952306 543935 830472 8982559 410056 1187672 2719058 6294476
1387 6679890 540037 11573720 4440044 662234 5872081 270157 1010879 2420143 5965728
1390 6600895 632708 13910897 459843 583378 5868738 205059 902613 2199657 5935994
1393 6328064(1) 476806 10585469 380551 463192 4449174 200134 561952 1688666 5704513
1396 7572825 474615 12846569 449718 528379 6080868 311625 556673 1860182 6811482
1) اختلاف سرجمع با اجزاء به دلیل آمار تولید شیر گاو میش و شتر است که فقط در سرجمع کل کشور منظور شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - 9-5- سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما