دامداری

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

 بهره برداری‌های دارای انواع دام در روز آمارگیری 1393+1396

موضوع
نوع
سال / تعداد
1393 1396 1397 1398 1399
تعداد بهره برداری‌های گاو و گوساله 695526 619667      
تعداد گاو و گوساله
جمع 4231993 4879363      
ماده 3173134 3569304      
نر 1058859 1310058      
تعداد بهره برداری گوسفند و بره 881271 801935      
تعداد گوسفند و بره
جمع 31420569 40029687      
ماده 26827079 32263895      
نر 4593490 7765791      
تعداد بهره برداری بز و بزغاله 657371 712962      
تعداد بز و بزغاله
جمع 12333272 15711084      
ماده 10275577 12526948      
نر 2057696 3184136      
تعداد بهره برداری گاومیش و بچه گاومیش 16001 16303      
تعداد گاومیش و بچه گاو میش
جمع 106517 126765      
ماده 87383 ...      
نر 19134 ...      
تعداد بهره برداری شتر و بچه شتر 12597 15208      
تعداد شتر و بچه شتر
جمع 108584 141052      
ماده 86392 ...      
نر 22192 ...      
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 7-5- سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما