کل تولید حیوانی

  • اقتاس از: وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور دام
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396-1395

مقدار تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و عسل 1375-1396 (هزار تن)

سال گوشت قرمز شیر گوشت مرغ تخم مرغ عسل
1375 685 4705 676 486 23,5
1380 743 5748 885 581 26,1
1385 829 7741 1360 677 36,04
1389 736 7437 1666 767 45,02
1390 740 7685 1783 700 50,7
1391 747 7951 1871 913 71,1
1392 755 8268 1967 893 74,6
1393 785 8800 2033 925 77,81
1394 806 9140 2123 931 77393
1395 823 9653 2069 940 81478
1396 835 10184 2237 888 88240
مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور دام - جدول 27-5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما