کل تولید حیوانی

  • اقتاس از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزي
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶

 تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاههاي رسمی 1380-1396 (هزار لاشه-هزار تن)

سال
گوسفند و بره بز و بزغاله گاو وگوساله گاومیش و بچه گاومیش شتر و بچه شتر
تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن .تعداد وزن
(1)1380 8743 141 2264 29 1645 229 50 8 67 13
(1)1385 9870 1667 2914 39 1518 246 46 7 27 5
1390 5673 104 1842 27 1382 250 26 4 27 6
1392 7450 138 2206 33 1035 198 20 3 24 5
1393 9196 165 2504 37 1126 214 28 5 19 4
1394 10236 184 2552 37 1278 245 29 5 22 5
1395 9709 176 2388 35 1183 228 24 5 24 5
1396 8609 162 2223 34 1134 233 22 4 33 7
1- شامل آمار کشتارگاههاي خصوصی که با مجوز سازمان دامپزشکی فعالیت کشتار دام داشتهاند نیز است.
مأخذ- مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزي - جدول 20-5- سالنامه آماری کشور 1396

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما