پرورش طیور

  • اقتاس از: دفتر کشاورزی
  • مأخذ: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

5-13- مرغداری‌های پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت(۱) سالن‌های آن - کل کشور 1376-1396

سال
تعداد مرغداری ظرفیت (هزار قطعه)
کل فعال غیر فعال کل دارای سیستم دانخواری اتوماتیک
1376 15291 12950 2340 165036 32531
1383 17267 14216 3051 225729 49879
1391 18097 14356 3741 265467 154369
1394 18093 12573 5520 274299 199062
1396 20520 15447 5073 412525 -
1) منظور از ظرفیت سالن، تعداد مرغ و یا خروسی است که با توجه به امکانات و تأسیسات موجود، قابل پرورش است
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 13-5- سالنامه آماری کشور 1393 - آمار مربوط به 1394 از سالنامه آماری 1395 می‌باشد

 

 آمار دولت‌ها بر مبنای منافع طبقاتی آنها تدوین گشته است. لذا شما پژوهشگر محترم  فقط با قیاس آماری و تحلیل علمی می‌توانید به واقعیت مورد نظر خود نزدیک شوید.

 

 

 
  صفحه اول آمار           درباره ما          تماس با ما