• نویسنده/گوینده: مدیر سایت
  • تاریخ انتشار: 1398
کوه‌های ایران
قله ارتفاع (متر) منطقه / رشته کوه
دماوند 5671 البرز مرکزي
خلنو 4375 البرز مرکزي
آزاد کوه 4375 البرز مرکزي
ناظر 4350 البرز مرکزي
پالون گردن 4250 البرز مرکزي
کلون بستک 4200 البرز مرکزي
سرکچال 4150 البرز مرکزي
وروشت 4100 البرز مرکزي
خرسنگ 4100 البرز مرکزي
توچال 3960 البرز مرکزي
مهرچال 3920 البرز مرکزي
آتشکوه 3850 البرز مرکزي
شاه نشين 3850 البرز مرکزي
سيالان 4250 البرز غربي
شاه البرز 4200 البرز غربي
خشچال 4180 البرز غربي
ناز 4100 البرز غربي
کهار 4050 البرز غربي
علم کوه 4850 منطقه تخت سليمان
خرسان شمالي 4680 منطقه تخت سليمان
خرسان جنوبي 4659 منطقه تخت سليمان
تخت سليمان 4659 منطقه تخت سليمان
سياه سنگ 4604 منطقه تخت سليمان
هفت خوان 4537 منطقه تخت سليمان
چالون 4516 منطقه تخت سليمان
سياه گوک جنوبي 4500 منطقه تخت سليمان
سياه گوک شمالي 4445 منطقه تخت سليمان
سياه کمان 4472 منطقه تخت سليمان
شانه کوه 4465 منطقه تخت سليمان
کالاهو 4412 منطقه تخت سليمان
گردونکوه 4402 منطقه تخت سليمان
ميان سه چال 4348 منطقه تخت سليمان
لشگرک 4256 منطقه تخت سليمان
زرين کوه 4200 منطقه تخت سليمان
آلانه سر 4050 منطقه تخت سليمان
کرما کوه 4020 منطقه تخت سليمان
پسند کوه 4000 منطقه تخت سليمان
سياه ليز 3975 منطقه تخت سليمان
سبلان 4811 آذربايجان
يخچال 3580 زاگرس - الوند همدان
اَردک و مَردک 3486 زاگرس - الوند همدان
دائم برف 3450 زاگرس - الوند همدان
الوند 3428 زاگرس - الوند همدان
کلاغ لانه 3410 زاگرس - الوند همدان
قزل ارسلان 3250 زاگرس - الوند همدان
چهار قله 3184 زاگرس - الوند همدان
کلاه قاضي 3125 زاگرس - الوند همدان
آلمابلاغ 2997 زاگرس - الوند همدان
کرکس 2995 زاگرس - الوند همدان
گردآورنده: مدیر سایت - 1398
پژوهشگر محترم!  داده‌های مرکز آمار کشورهای مختلف، جعلی و دستکاری شده است. لذا فقط می‌توان با قیاس آمارها تا اندازه‌ای به واقعیت نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما فراهم کرده است.