• منبع: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
14-1- تعداد واحدهای بانکی و خلاصه مانده دارائی‌های سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1370 - 1396 (میلیارد ریال)
شرح 1370 1380 1385 1389 1392 1395
تعداد واحد‌های بانکی 9935 16476 17906 19545 22894 23415
دارائی‌ها 57494,1 702351,1 3682021,3 8167013,6 17945606,3 28770300,0
دارائی‌های خارجی 1625,7 44397,9 928552,2 1682556,1 55056931,5 5823500,0
بدهی بخش دولتی(2) 17663,9 138457,2 256219,8 553403,5 1109506,2 2197500,0
بدهی بخش غیر دولتی 18297,3 242542,6 1226201,0 2929224,5 5408157,5 9177200,0
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات گشایش یافته ضمانت نامه‌ها و وذیرش‌ها 3878,3 69164,5 599812,1 1205777,3 1891310,6 3273700,0
سایر 16028,9 207788,9 671235,9 1796052,2 4479700,5 8298400,0
بدهی‌ها 57494,1 702351,1 3682021,3 8167013,6 17945606,3 28770300,0
نقدینگی 28628,4 320957,2 1284199,4 2948874,2 6395504,8 12533900,0
سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی 3417,3 37969,7 220621,4 362870,4 625592,0 614400,0
حساب سرمایه 690,1 17522,3 173603,7 340295,7 800128,6 717200,0
وام‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی 442,7 34322,8 503521,7 996839,0 3022765,3 3310900,0
ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی 27,3 2,0 2,0 2,0 2,0 //
پیش پرداخت اعتبارات اسناد بخش دولتی 459,8 3021,9 1194,2 366,2 3003,9 400,0
بدهی‌های احتمالی بابت اعتبارات گشایش یافغته ضمایت نامه‌ها و پذیرش 3878,3 69164,5 599812,1 1205777,3 1891310,6 3273700,0
سایر بدهی‌ها 19950,2 219390,7 899066,8 2311988,8 5207299,1 8319800,0
۱) از سال ۱۳۸۰شامل امار شعب خارج از كشور بانك های تجاری نمی باشد ،و همچنین از اسفند ۱۳۸۸ چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و رفاه از ردیف بانكهای دولتی خارج و در ردیف بانكهای غیردولتی طبقه بندی شدهاند
2) شامل اوراق مشاركت بخش دولتی نیز میباشد .
مأخذ: اقتباس از داده‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - جدول 1-14- - سالنامه آماری کشور 1393 - از سال 1392 از سالنامه آماری ایران 1395 اقتباس شده است
       
       
14-1- تعداد واحدهای بانکی و خلاصه مانده دارائی‌های سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1396 (میلیارد ریال)
شرح 1396          
تعداد واحد‌های بانکی 2300900,0          
دارائی‌ها 35411300,0          
دارائی‌های خارجی 7321500,0          
بدهی بخش دولتی(2) 2586100,0          
بدهی بخش غیر دولتی 10918500,0          
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات گشایش یافته ضمانت نامه‌ها و وذیرش‌ها 4280500,0          
سایر 10304700,0          
بدهی‌ها 35411300,0          
نقدینگی 15299800,0          
سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی 742400,0          
حساب سرمایه 640800,0          
وام‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی 4466500,0          
ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی //          
پیش پرداخت اعتبارات اسناد بخش دولتی 500,0          
بدهی‌های احتمالی بابت اعتبارات گشایش یافغته ضمایت نامه‌ها و پذیرش 4280500,0          
سایر بدهی‌ها 9980800,0          
۱) از سال ۱۳۸۰شامل امار شعب خارج از كشور بانك های تجاری نمی باشد ،و همچنین از اسفند ۱۳۸۸ چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و رفاه از ردیف بانكهای دولتی خارج و در ردیف بانكهای غیردولتی طبقه بندی شدهاند
2) شامل اوراق مشاركت بخش دولتی نیز میباشد .
مأخذ: اقتباس از داده‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - جدول 1-14- - سالنامه آماری کشور 1393 - از سال 1392 از سالنامه آماری ایران 1395 اقتباس شده است

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.