پژوهشگر محترم!

شما دست اندر کار یک تحقیق علمی هستید. این تحقیق باید شما را به واقعیت پدیده مورد نظرتان برساند تا بتوانید حقیقت درون آن را کشف کنید. این کاریست جدی و عمیقا علمی. ولی شما در دنیای طبقاتی زندگی میکند که طبقات حاکم بر مبنای امیال خود مسائل و اطلاعات اجتماعی را شکل میدهند. لذا مؤسسات آماری کشورهای مختلف منجمله ایران، آمارها را بر مبنای مصالح و امیال خود دست کاری میکنند. همه آمارها جعل شده هستند. به ویژه به آمارهای مرکز آمار ایران به هیچ وجه نمی‌توان اعتماد کرد. از این جهت فقط با قیاس آمارها میتوان تا اندازه‌ای به واقعیت مورد نظر نزدیک شد. این سایت امکان قیاس را برای شما کاملا فراهم کرده است.

گردانندگان سایت برای شما پژوهشگر گرامی موفقیت آرزو میکنند.