• منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
14-6- مانده سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی در پایان اسفند 1380-1396 (میلیارد ریال)
شرح
کل سپرده‌ها دولت مؤسسات و شرکت‌های دولتی
جمع نزد بانک مرکزی نزد سایر بانک‌ها جمع نزد بانک مرکزی نزد سایر بانک‌ها جمع نزد بانک مرکزی نزد سایر بانک‌ها
1380 37.969,7 34.132,3 38.378,4 33.904,6 30.067,2 3.837,4 4.065,1 4.065,1 0,0
1385 220.621,4 149.866,1 70.755,3 208.532,4 137.777,1 70.755,3 12.089,0 12.089,0 0,0
1390 399.536,6 292.027,5 107.509,1 379.285,7 271.776,6 107.509,1 20.250,9 20.250,9 0,0
1391 407.779,3 268.274,6 139.504,7 389.636,8 250.131,1 139.504,7 18.143,5 18.143,5 0,0
1392 625.592,0 311.208,9 314.383,1 594.098,7 279.715,6 314.383,1 31.493,3 31.493,3 0,0
1393 770.185,0 392.438,7 377.747,1 728.555,5 350.809,4 377.746,1 41.629,3 41.629,3 0,0
1394 635.500,0 338.100,0 297.400,0 593.400,0 296.000,0 297.400,0 42.100,0 42.100,0 0,0
1395 614.400,0 373.500,0 240.900,0 566.700,0 325.800,0 240.900,0 47.700,0 47.700,0 0,0
1396 742.400,0 470.100,0 272.300,0 699.600,0 427.300,0 272.300,0 42.800,0 42.800,0 0,0
مأخذ: - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - جدول6-14- سالنامه آماری کشور 1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.