• منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
14-9- نقدینگی(1) در پایان اسفند 1380-1395
شرح 1380 1390 1395 1396
نقدینگی 320957,3 354455,9 12533900,0 15299800,0
پول 142956,7 897572,5 1630300,0 1946700,0
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 29188,7 263209,3 393300,0 442700,0
سپرده های دیداری بخش غیر دولتی 113768,0 634363,2 1237000,0 1504000,0
شبه پول 178000,6 2644979,4 10903600,0 13353100,0
سپرده های قرض‌الحسنه پس انداز 29847,5 255756,2 602900,0 801900,0
سپرده های سرمایه‌گذاری مدت دار 141066,5 2297937,6 10123100,0 12339100,0
کوتاه مدت 66983,0 869909,7 5286200,0 3935500,0
بلند مدت 74083,5 1428027,9 4836900,0 8403600,0
سپرده‌های متفرقه (2) 7086,6 91285,6 177600,0 212100,0
1) شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز میباشد .
2) شامل پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سپرده ضمانت نامه ها پیشپرداخت بابت معاملات و وجوه صندوق باز نشستگی و پس انداز کارکنان بانکها است.
مأخذ: اقتباص از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - جدول 9-14- سالنامه آ»اری کشور 1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.