• منبع: ویکی پریا
  • تاریخ قرائت: 2.4.2016
اطلاعاتی در مورد بانک ملی ایران  2016
  مقدار / تاریخ موضوع
فعالیت رسمی از 20 شهریور 1308 1306 شمسی تاریخ تأسیس
همراه معاونانش و 70 کارشناس دکتر کورت لیندن بلات - آلمانی اولین مدیر بانک
با سه شعبه اولین شعبه بین‌امللی در هامبورگ 20 میلیون ریال سرمایه اولیه بانک
  20 هزار سهم هزار ریالی چگونگی سهام
  300 میلیون ریال سرمایه بانک در 1314
  2 میلیارد ریال سرمایه بانک در 1391
  72 میلیادر دلار دارائی بانک تا سال 1391
  20 هزار میلیارد تومان در آمد بانک در سال 1392
  23300 میلیارد ریال سرمایه ثبتی بانک ملی در 1391
  3169 شعبه داخلی + ۱۸ شعبه خارحی تعداد شعبه‌های بانک
سابقه بانک تا این تاریخ = 80 سال 53000 نفر تعداد پرسنل بانک در 1392
  28٪ کل بدهی‌های بانک مرکزی بدهی بانک در سال 1386
منبع: محمد رضا خاوری مدیر عامل بانک 50 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بانک در 1388
منبع آمار: بانک ملی ایران - ویکی پریا - قرائت شده در 02.04.2016

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.