• اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396

گزیده اطلاعات بازارهای مالی در سال 1396

گزیده اطلاعات در سال 1396 مجموع نقدینگی (پول و شبه پول) حدود 15299,8 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 22,1 درصد رشد داشته است. از مجموع نقدینگی 12,7 درصد به صورت پول و 87,3 درصد به صورت شبه پول بوده است. مانده داراییهاي سیستم بانکی در پایان سال 1396 به بیش از 35411,3 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال قبل 23,1 درصد افزایش نشان می دهد. مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1396 حدود 2586,1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 17,7 درصد افزایش داشته است. مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در سال 1396 حدود 10918,5 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 19 درصد رشد داشته است. مانده سپردههاي بخش غیر دولتی نزد سیستم بانکی در سال 1396 حدود 14857,1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 22,4 درصد رشد را نشان میدهد.
مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.