• اقتباس از: سالنامه آماری کشور 1399

گزیده اطلاعات 1399

در سال 1399 تعداد 16132 نفر پزشك، 52968 نفر پیراپزشك در دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور مشغول به فعالیت بوده‌اند. از تعداد پزشكـان شاغل در این سـال 16839 نفر پزشك عمومی،  5215 نفـر دندانپزشك، 304 نفر دكترای علوم آزمایشگاهی، 2561 نفر داروساز، 18342 نفر پزشك متخصص، 2917 نفر پزشك فوق تخصص و 6790 نفر نیز دكترای تخصصی داشته‌اند.

در سال 1399 تعداد كل بیمارستانهای كشور 1032 بوده است، كه از این تعداد 703 بیمارستان به بخش دولتی و 329 بیمارستان به بخش غیر دولتی تعلق داشته‌اند.

در این سال تعداد كل تختهای بیمارستانی 161377 بوده كه از این تعداد 142768 تخت فعال بوده‌اند.

در سال 1399 تعداد 5834 مركز خدمات جامع سلامت، 5621 پایگاه سلامت و 17499 خانه بهداشت فعال در سطح كشور وجود داشته است.

همچنین در این سال 5142 آزمایشگاه تشخیص پزشكی و ژنتیك میباشد كه از این تعداد 5004 آزمایشگاه تشخیص پزشكی و 138 آزمایشگاه تشخیص پزشكی ژنتیك فعال بوده است.

در سال 1399 تعداد كل داروخانه‌های فعال 12474 بوده است. در همین سال تعداد 2688 پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی در كشور وجود داشته است كه از این تعداد 1061 پایگاه شهری و  1627 پایگاه جادهای كه به ترتیب 39,9 و 60,5 درصد از كل پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی (115) بوده‌اند.

در سال 1399 تعداد  2399392 نفر جهت اهدای خون به مراكز مربوطه مـراجعه كـرده‌اند كه در مـجمـوع 1905427 واحـد خون اهـدا شده است.

در سال 1399 تعداد 2195 داروخانه دامپزشكی، 1347 مركز مایه‌كوبی دام و 1786 درمانگاه دامپزشكی خصوصی در كشور وجود داشته است.

سالنامه آماری کشور 1399

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.