• اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1400

گزیده اطلاعات بهداشت و درمان 1400

در سال  1400 تعداد 52050  نفر پزشک، 311121  نفر پیراپزشک در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند. از تعداد پزشکـان شاغل در این سـال 17433  نفر پزشک عمومی، 4683  نفر دندانپزشک، 304  نفر دکترای علوم آزمایشگاهی، 2623  نفر داروساز، 17967  نفر پزشک متخصص، 2553  نفر پزشک فوق تخصص و 6497  نفر نیز دکترای تخصصی داشته‌اند.
در سال  1400 تعداد کل بیمارستانهای کشور  1020 بوده است، که از این تعداد  705 بیمارستان به بخش دولتی و  315 بیمارستان به بخش غیر دولتی تعلق داشته‌اند.
در این سال تعداد کل تخت‌های مصوب بیمارستانی  161555 بوده که از این تعداد  141607 تخت فعال بوده‌اند.
در سال  1400 تعداد  5881 مرکز خدمات جامع سلامت،  5535 پایگاه سلامت و  17821 خانه بهداشت فعال در سطح کشور وجود داشته است.
همچنین در این سال  4808 آزمایشگاه تشخیص پزشکی و ژنتیک میباشد که از این تعداد  4680 آزمایشگاه تشخیص پزشکی و  128 آزمایشگاه تشخیص پزشکی ژنتیک فعال بوده است.
در سال  1400 تعداد کل داروخانه‌های فعال  13052 بوده است.
در همین سال تعداد   2863 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در کشور وجود داشته است که از این تعداد  1135 پایگاه شهری و  1728پایگاه جادهای که به ترتیب 39/6 و  60/4 درصد از کل پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی (115) بوده‌اند.
در سال  1400 تعداد 2520330  نفر جهت اهدای خون به مراکز مربوطه مـراجعه کـردهاند که در مـجمـوع  2034786 واحـد خون اهـدا شده است.
در سال  1400 تعداد  2330 داروخانه دامپزشکی،  1441 مرکز مایهکوبی دام و  2058 درمانگاه دامپزشکی خصوصی در کشور وجود داشته است.
سالنامه آماری کشور 1400

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.