• منبع: بانک مرکزی کمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصاد
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
11-1- تراز بازرگانی خارجی کشور 1380 - 1395 (میلیون دلار)
شرح 1380 1385 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
تراز بازرگانی 5775 26035 37330 67779 28559 31970 21392 12178 20843
صادرات 23904 76055 112788 145806 97271 93124 86471 64597 83978
نفت و گاز 19339 62011 90191 119148 68058 64882 55352 33569 55752
غیرنفتی 4565 14044 22596 26658 29213 28243 31119 31028 28226
واردات 18129 50020 75458 78028 68712 61155 65079 52419 63135
مأخذ: بانک مرکزی کمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - جدول 1-11 - سالنامه‌آماری کشور 1395
                   
11-1- تراز بازرگانی خارجی کشور 1395 - 1395 (میلیون دلار)
شرح 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403
تراز بازرگانی 20843 22596              
صادرات 83978 98142              
نفت و گاز(1) 55752 65818              
غیرنفتی 28226 32324              
واردات 63135 75546              
1- شامل ارزش نفت خام ، فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی (تعرفه های 2709 ،2710و 2711) صادر شده توسط شرکتهای ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکتهای پتروشیمی و سایرین (گمرکی و غیر گمرکی) است.
مأخذ: بانک مرکزی کمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - جدول 1-11 - سالنامه‌آماری کشور 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.