• منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
11-2- ارزش مبادلات بازرگانی خارجی 1380 - 1396 (میلیارد ریال)
سال ارزش کل مبادلات واردات صادرات غیر نفتی
1380 38348 30935 7413
1385 503065 383560 119505
1389 938936 664702 274234
1390 1044156 672745 371410
1391 1354420 832148 521272
1392 2002745 1224008 778737
1393 2382642 1413167 969475
1394 2387580 1222740 1164840
1395 2753082 1368597 1384485
1396 3469495 1849482 1620013
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - جدول 2-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.