• منبع: گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395
11-3- مقدار واردات بر حسب قسمت‌های(1) تعرفه گمرکی 1380-1395 (تن)
1395 1390 1380 شرح
33399490 38307415 27463961 جمع
255619 341130 48093 حیوانات زنده
13672642 792059 10733055 محصولات نباتی
1031806 1264113 1011343 سوم ـ چربیها
2654012 3426352 1806537 محصولات صنایع غذایی
2563140 5446669 3899854 محصولات معدنی
1587127 1682599 1882948 محصولات صنایع شیمیایی
1098315 1505495 644083 مواد پلاستیکی
238805 15042 171 هشتم ـ پوست، چرم
1772205 1450578 166511 نهم ـ چوب و
1190987 1168301 562828 خمیر چوب
586868 51265 285999 مواد نساجی
6892 11079 497 کفش، کلاه
274631 747175 105268 مصنوعات از سنگ
137018 1991 8 مـرواریــد طبیعی
4407634 10044687 5479645 فلزات معمولی و مصنوعات آنها
1020482 1825469 583951 ماشین آلات
372835 503614 235110 وسایل نقلیه زمینی
23777 38517 10163 آلات و دستگاههاي اپتیک
5251 ... ... اسـلحــه و مهمات
9155 143501 6799 کالاها و مصنوعات گوناگون
83450 257040 . اشیــاي هنري
. 839 1125 نامشخص و اظهار نشده
1) براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها، به مقدمه فصل مراجعه شود.
مأخذ: گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 3-11 - سالنامه آماری کشور 1395

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.