• منبع: اقتباس از داده‌های گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
11-4- ارزش واردات بر حسب قسمت‌های(1) تعرفه گمرکی 1380-1396 (میلیون ریال)
شرح 1380 1390 1395 1396
جمع 30934977 672746031 1368597015 1849482396
حیوانات زنده 184596 14722857 27999887 40616004
محصولات نباتی 2965626 47974604 167515587 214309220
سوم ـ چربیها 692909 17902070 28061084 41114957
محصولات صنایع غذایی 807833 26065526 55965915 62447568
محصولات معدنی 1219824 33380550 34026085 97572724
محصولات صنایع شیمیایی 3290628 54680101 147016582 200950897
مواد پلاستیکی 1446012 40078352 70981971 89990955
هشتم ـ پوست، چرم 1672 325844 20992844 783050
نهم ـ چوب و 99791 7541286 21228371 22792256
خمیر چوب 757403 15267582 34663508 43534179
مواد نساجی 868861 15174159 47237693 53733337
کفش، کلاه 1912 418890 1051868 1775104
مصنوعات از سنگ 255863 6688696 8199962 19391069
مـرواریــد طبیعی 6300 14084636 6642587 360958
فلزات معمولی و مصنوعات آنها 4143343 107326531 106174999 138692103
ماشین آلات 10106004 167536886 241578488 473167595
وسایل نقلیه زمینی 3029529 40451889 108134079 123710418
آلات و دستگاههاي اپتیک 905994 17076415 42523308 62214533
اسـلحــه و مهمات ... ... 2724521 ...
کالاها و مصنوعات گوناگون 64199 4491834 4510492 18059819
اشیــاي هنري . 30377855 8746085 140481209
نامشخص و اظهار نشده 79158 179469 . .
1) براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها، به مقدمه فصل مراجعه شود.
مأخذ: اقتباس از داده‌های گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 4-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.