• منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1396
11-5- ارزش واردات برحسب قاره‌های مختلف 1375 - 1393
میلیون ریال
منطقه 1375 1380 1385 1389 1390 1391 1392 1393
جمع 23938419 30932841 383560445 664702138 672746030 833^48244 1224008497 1413167197
آسیا 6633846 11911950 202187135 447435690 485202867 565919038 925910684 1088398590
آفریقا 426715 296259 2821475 2791281 1978059 1782458 895438 1810970
آمریکا 3429081 3134263 11188289 11439117 10756670 19807836 22085494 21340977
اروپا 12593093 14752194 164039811 201270653 173165988 240837795 272301349 296663729
اقیانوسیه 1046733 838176 3323735 1765397 1641446 4801117 2815532 4952929
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - سالنامه آماری کشور 1393
                 
11-5- ارزش واردات برحسب قاره‌های مختلف 1395 - 1396
میلیون ریال
منطقه 1395(1) 1396 1397 1398 1399 1400    
جمع 1368594872 1849482396            
آسیا 921478502 1273770222            
آفریقا 5171553 9753214            
آمریکا 66518654 46797323            
اروپا 369833751 514130102            
اقیانوسیه 5592412 5031535            
1- اعداد توسط سازمان ذيربط مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - 5-11- سالنامه آماری کشور 1393+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.