• منبع: گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
11-6- مقدار صادرات غیر نفتی بر حسب قسمت‌های(1) تعرفه گمرکی 1380-1396 (تن)
شرح 1380 1390 1395 1396
جمع 16214099 66486911 129892222 132881762
حیوانات زنده 55451 339493 663878 576333
محصولات نباتی 1208301 2575008 4465503 4914443
چربیها 67476 63206 52140 55057
محصولات صنایع غذایی 286716 680680 946936 1027455
محصولات معدنی 9731639 43025054 93892216 91338270
محصولات صنایع شیمیایی 2347682 12888135 14167882 14391703
مواد پلاستیکی 229043 2225177 3841370 4530382
پوست، چرم 24194 25823 83770 21812
چوب و 30308 14459 44778 74843
خمیر چوب 10449 37072 61805 176313
مواد نساجی 100599 120067 132936 217773
کفش، کلاه 37110 17548 57069 19093
مصنوعات از سنگ 403351 2042725 3763978 19093
مـرواریــد طبیعی 3 59 669677 527
فلزات معمولی و مصنوعات آنها 1614641 2159150 7066956 10298138
ماشین آلات 28109 170967 105893 153315
وسایل نقلیه زمینی 22855 81750 39725 37242
آلات و دستگاههاي اپتیک 540 785 5156 37242
اسـلحــه و مهمات ... ... 56 ...
کالاها و مصنوعات گوناگون 12671 9192 847 23473
اشیــاي هنري 48 10480 17002 5259
نامشخص و اظهار نشده 4207 81 . .
1- براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها، به مقدمه فصل مراجعه شود.
مأخذ: اقتباس از داده‌های گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 6-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.