• منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1396
11-7- ارزش صادرات غیر نفتی بر حسب قسمت‌های(1) تعرفه گمرکی 1380-1396 (میلیون ریال)
شرح 1380 1393 1396
جمع 7412797 969475362 1620012858
قسمت اول ـ حیوانات زنده و. 116755 28722814 43640931
قسمت دوم ـ محصولات نباتی 1338050 72109036 123272515
قسمت سوم ـ چربیها و 80754 1424016 1424016
قسمت چهارم - محصولات صنایع غذایی و . 254080 37877598 53740566
قسمت پنجم ـ محصولات معدنی 1344546 264017342 650252140
قسمت ششم ـ محصولات صنایع شیمیایی و . 763586 181492152 208231534
قسمت هفتم ـ مواد پلاستیکی و.. 282478 143119561 212295627
قسمت هشتم ـ پوست، چرم و . 156956 4552754 3601474
قسمت نهم ـ چوب و... 16798 842715 1767835
قسمت دهم ـ خمیر چوب و . 18709 1316067 4260554
قسمت یازدهم ـ مواد نساجی و 1532674 28858479 44231326
قسمت دوازدهم ـ کفش، کلاه و . 168782 3112581 3112581
قسمت سیزدهم ـ مصنوعات از سنگ و 192812 26788254 35944495
قسمت چهــاردهـم ـ مـرواریــد طبیعی و. 2723 808705 8079921
قسمت پانزدهم ـ فلزات معمولی و مصنوعات آنها. 723606 137634349 179265263
قسمت شانزدهم ـ ماشینآلات و . 168335 22652920 31946253
قسمت هفدهم ـ وسایل نقلیه زمینی و . 153253 10055444 5127971
قسمــت هجـدهـم ـ آلات و دستگاههاي اپتیک و 6274 1216047 4675668
قسمـت نـوزدهـم ـ اسـلحــه و مهمات و. ... 336179 ...
قسمت بیستم ـ کالاها و مصنوعات گوناگون 59450 1330632 2358648
قسمت بیـست و یکـم ـ اشیــاي هنري و ... 339 1207717 1114936
نامشخص و اظهار نشده . 31833 . .
1 (براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها، به مقدمه فصل مراجعه شود.
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - جدول 7-11- سالنامه آماری کشور 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.