• منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393-1396
11-8- ارزش صادرات غیر نفتی برحسب مقصد قاره‌های مختلف 1375 - 1393
میلیون ریال
قاره 1375 1380 1385 1389 1390 1391 1392 1393
جمع 5434990 7412797 119505142 274233768 371410084 521271737 (1)778729703 969475362
آسیا 3004543 5183961 94519752 240384950 340161441 475667173 716822169 892948686
آفریقا 46831 151068 2721744 4801740 5046761 12411219 21606030 20855477
آمریکا 94114 275030 2511575 2772836 2540304 3133820 4010770 3686034
اروپا 2270300 1781373 19543164 25126084 23001674 29560613 35879518 51231690
اقیانوسیه 19129 21364 208906 1148158 659904 498912 411216 753475
1) اختلاف مبلغ 7468 میلیون ریال نسبت به مبلغ کل صادرات مربوط به سایر کشورهای خارجی است.
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - سالنامه آماری کشور 1393
                 
11-8- ارزش صادرات غیر نفتی برحسب مقصد قاره‌های مختلف 1395 - 1396
میلیون ریال
قاره 1395 1396 1397 1398 1399 1400    
جمع 1384484595 1620012858            
آسیا 1294063278 1514238004            
آفریقا 18708533 26842290            
آمریکا 11278222 9470981            
اروپا 58737785 67957554            
اقیانوسیه 1696779 1504029            
1) اختلاف مبلغ 7468 میلیون ریال نسبت به مبلغ کل صادرات مربوط به سایر کشورهای خارجی است.
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - 8-11- سالنامه آماری کشور 1393+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.