• منبع: گمرک ایران
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1368
ارزش صادرات کشور به بازارهای مهم اقتصادی 1366-1362
سایر کشورها شورای همیاری اقتصادی اتحادیه تجارت آزاد اروپا جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک) واردات  
درصد ارزش درصد ارزش درصد ارزش درصد ارزش درصد ارزش سال
38,5 11932 18,0 5566 5,0 1531 38,7 11989 100 31018 1362
26,8 8854 28,7 9477 8,1 2690 36,4 12020 100 33041 1363
33,3 13590 16,1 6563 9,4 3826 41,3 16856 100 40835 1364
38,1 26728 7,1 4979 8,1 5690 46,7 32720 100 70117 1365
29,4 23826 10,8 8786 10,2 8311 49,5 40185 100 81107 1366
مأخذ: گمرک ایران (ر. پ) - نشر در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.