• اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395

گزیده اطلاعات بازرگانی  1395

ارزش مبادلات بازرگانی خارجی کشور در سال 1395 ،بیش از 2753 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود 15 درصد افزایش داشته است. از ارزش مذکور 49,7 درصد مربوط به واردات و 50,3 درصد مربوط به صادرات غیر نفتی میباشد. در سال 1395 ،حدود 33,4 میلیون تن انواع کالا به ارزش حدود 1368,6 هزار میلیارد ریال از طریق پایا‌‌‌‌نه‌هاي گمرکی وارد کشور شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل حدود 11,9 درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین حجم واردات از لحاظ ارزش ریالی مربوط به کشورهاي چین (24,6 درصد کل ارزش)، امارات متحده عربی (14,6 درصد کل ارزش) و جمهوري کره (8.0 درصد کل ارزش) میباشد. همچنین در این سال بیش از 129,9 میلیون تن انواع کالاهاي غیر نفتی به ارزش 1384,5 هزار میلیارد ریال از طریق پایا‌‌نه‌هاي گمرکی به خارج از کشور صادر شده است که ارزش آن نسبت به سال قبل 18,9 درصد افزایش داشته است. بیشترین حجم این صادرات از لحاظ ارزش ریالی مربوط به کشورهاي چین (19,0 درصد کل ارزش)، امارات متحده عربی(17,0 درصد کل ارزش) و عراق (9/13 درصد کل ارزش) میباشد. 
سالنامه آماری کشور 1395

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.