• اقتباس از: آشنائی با اقتصاد ایران
  • نویسنده / گوینده: دکتر ابراهیم رزاقی
مقدار واردات محصولات کشاورزی (هزارتن)  1355-1373
1373 1372 1371 1370 1369 1365 1360 1355 شرح
94,1 224,5 164,1 275,1 106,0 265,7 459,8 241,1 1- حیوانات زنده و محصولات حیوانی
4360,0 4926,4 4898,5 5785,1 5802,4 3585,7 3612,7 1835,8 2- محصولات نباتی
607,7 794,0 483,7 535,4 590,7 519,1 356,6 277,6 3- حربی و روغن حیوانی و نباتی
1050,6 992,8 1345,7 1253,0 1178,7 763,4 494,1 421,6 4- محصولات صنایع غذائی
55,0 93,3 119,6 308,8 185,6 223,4 439,0 321,2 5- چوب، زغال چوب
1,4 1,3 2,5 4,2 7,5 9,4 20,1 11,5 6- پوست، چرم
343,4 291,1 432,8 526,1 405,7 211,0 426,8 347,2 7- موادی که برای ساختن کاغذ به مصرف میرسد
210,5 1527,6 276,2 301,6 207,7 166,5 379,6 257,1 8- الیاف نسجی و مصنوعات از این مواد
6722,7 8851,0 7723,1 8989,3 8484,3 5744,2 6188,7 3713,1 جمع
مأخذ: آشنائی با اقتصاد ایران - دکتر ابراهیم رزاقی

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.