• منبع: کپلر
  • اقتباس از: رادیو فردا
  • تاریخ قرائت: 16.4.1398
میزان تحویل نفت ایرن به چین، هند و ترکیه 2018-2019 (هزار بشکه در روز)
هند ترکیه چین تاریخ
22 34 186 ژوئن 2019
134 100 299 مه 2019
597 72 532 ژوئن 2018
مأخذ: کپلر - رادیو فردا - قرائت شده در 16.4.1398

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.