• منبع: قتصاد نیوز
  • تاریخ قرائت: 10.7.2019
  • کد خبر: 286756
نوسان فروش نفت ایران 2017-2018
کشور واردکننده نفت از ایران حجم فروش نفت (بشکه در روز) تاریخ
  1.620.000 آوریل 2018
  1.568.160 مارس 2018
  400.000 خرداد 1398
چین 800.000 آوریل 2018
کره جنوبی 416000 آوریل 2018
هند 277.600 آوریل 2018
هند 640.000 آوریل 2017
ژاپن 141.712 آوریل 2018
ژاپن 309.100 آوریل 2017
مأخذ: اقتصاد نیوز - کد خبر 286756 - قرائت شده در 10.7.2019 - آمار خرداد ماه 1398 از سایت زینتون

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.