• منبع: https://de.actualitix.com/land/irn/iran-weizen-import.php#datentabelle
  • تاریخ ایجاد: 15.6.2028
واردات گندم ایران از خارج از 1961 تا 2013
مبلغ سال
9670000 $ 1961
2840000 $ 1962
4540000 $ 1963
10540000 $ 1964
38225000 $ 1965
10312000 $ 1966
4348000 $ 1967
37165000 $ 1968
109000 $ 1969
2208000 $ 1970
75950000 $ 1971
62764000 $ 1972
70008000 $ 1973
310390000 $ 1974
335452000 $ 1975
101823000 $ 1976
188814000 $ 1977
138881000 $ 1978
59024000 $ 1979
243300000 $ 1980
287166000 $ 1981
299635000 $ 1982
446275000 $ 1983
459946000 $ 1984
344209000 $ 1985
197372000 $ 1986
290258000 $ 1987
328771000 $ 1988
1092573000 $ 1989
541000000 $ 1990
503255000 $ 1991
394250000 $ 1992
333000000 $ 1993
319537000 $ 1994
590000000 $ 1995
430000000 $ 1996
1107780000 $ 1997
530028000 $ 1998
801301000 $ 1999
860046000 $ 2000
876770000 $ 2001
499280000 $ 2002
168466000 $ 2003
33878000 $ 2004
15923000 $ 2005
180930000 $ 2006
43827000 $ 2007
1425820000 $ 2008
1076053000 $ 2009
315924000 $ 2010
20385000 $ 2011
1915555000 $ 2012
1457454000 $ 2013
https://de.actualitix.com/land/irn/iran-weizen-import.php#datentabelle - قرائت شده در 15.6.2018

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.